Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2015Debata "Prawo do kultury" w Sejmie RP

Debata "Prawo do kultury" w Sejmie RP

Pod takim tytułem, 24 wrzenia 2015 roku na Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się debata publiczna „Prawo do Kultury” z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli świata kultury, parlamentarzystów oraz samorządów prowadzących gminne i miejskie ośrodki kultury. Wśród zaproszonych gości znalazło się także Babiogórskie Centrum Kultury, jako nieliczny reprezentant województwa małopolskiego. Organizatorzy docenili naszą dotychczasowa pracę, realizację wielu projektów, co stanowi dla nas ogromne wyróżnienie.

Na debatę publiczną „Prawo do Kultury” zaproszeni zostaliśmy przez Sejmowa Komisję Kultury i Środków Przekazu i współorganizatorów wydarzenia: Narodowe Centrum Kultury i Dziennik Gazetę Prawną. W spotkaniu, prowadzonym przez przewodniczącą KKiŚP Iwonę Śledzińską – Katarasińską udział wzięli Małgorzata Omilanowska - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Adam Bodnar - rzecznik praw obywatelskich, Rafał Dutkiewicz - prezydent Wrocławia, Paweł Nowacki - zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Projekt "Prawo do kultury" jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jego celem jest wprowadzenie stosowych zapisów w Protokole Dodatkowym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy. W Konwencji zapisano bowiem prawo do wolności słowa, prawo do nauki, prawo do wolności i bezpieczeństwa, natomiast nie ma w niej zapisanego prawa do kultury. W związku z tym, autorzy projektu chcieli zainicjować międzynarodową dyskusję na temat prawa do kultury jako prawa człowieka. Musi być ono zagwarantowane w dokumencie, który będzie obowiązywał we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy. Celem tych działań ma być stabilność życia i poczucie bezpieczeństwa kulturowego wszystkich Europejczyków. Autorzy dokumentu domagają się możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym wszystkich obywateli Europy. Domagają się także realnych obowiązków władz w zakresie zagwarantowania tego uczestnictwa, gdyż wiele praw kulturalnych ma charakter tylko deklaratywny. Przede wszystkim chodzi o wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, mające ogromne znaczenie w procesie przemian polityczno – gospodarczych.

Minister kultury Małgorzata Omilanowska zabierając głos stwierdziła, że kultura w prawie UE traktowana była raczej jako sprawa pozostawiana ustaleniom wewnątrznarodowym. Przez pierwsze 10 lat swojego istnienia UE w ogóle nie zajmowała się kulturą. - Prawo do kultury to pojęcie, które oznacza zarówno narzucenie władzy obowiązku znoszenia barier w dostępie do kultury, ale także skupienia środków finansowych na budowaniu środowiska twórców i oferty kulturalnej, i wreszcie uświadomienie społeczeństwu, że to prawo jest podstawowe i niezbywalne, ergo z punktu widzenia społecznego - niezbędne. Jeżeli pozwolimy sobie na traktowanie kultury jako rozrywki czy sposobu na spędzanie czasu wolnego, to od razu jesteśmy zepchnięci na margines jakiejkolwiek debaty(...)

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek zauważył, że istnieją w Polsce gminy, które na kulturę nie wydają nawet złotówki - po prostu nie mają takiej pozycji w budżecie. Co może zrobić mieszkaniec takiej gminy, jeżeli nie podoba mu się ten fakt? Nie może odwołać się do żadnej europejskiej instytucji - stąd pomysł, by prawo do kultury wpisać do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dudek uważa, że jeżeli kultura znajdzie się w katalogu najważniejszych praw człowieka będzie to jednoznaczny sygnał i zarazem potwierdzenie, że kultura jest tak samo ważna jak np. prawo do wolności, prawo do sprawiedliwego procesu, czy do swobody wypowiedzi (...)

Minister Omilanowska zaakcentowała, że kultura stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. Ci, którzy uczestniczą w kulturze, mają wyrobione w znacznie większym stopniu niż ci, którzy w niej nie uczestniczą, takie cechy jak kreatywność, twórcze myślenie, otwartość na nowe idee - słowem wszystko to, co czyni z obywatela nie tylko uczestnika kultury i inteligentnego odbiorcę spektakli teatralnych, ale przede wszystkim w jego miejscu pracy i otoczeniu społecznym - lepszego człowieka (...).

Obecny na konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, uznając wagę kultury w życiu społecznym, studził nieco entuzjazm zebranych, przypominając, że procedura wpisania czegokolwiek do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka jest skomplikowana i długotrwała. Zauważył też, że Trybunał Praw Człowieka i Obywatela tonie w zalewie spraw i przyjął wewnętrzną politykę traktowania niektórych kwestii, m.in. prawa do życia, jako priorytetowych. - Kulturą też się zajmuje, ale nie tak intensywnie, jak tymi sprawami które uznał za najpilniejsze - mówił Bodnar o pomyśle, żeby skargi na brak dostępu do kultury kierować właśnie do TPC.

Podczas spotkania głos zabierali uczestnicy debaty. Sygnalizowali problemy z jakimi borykają się na codzień w swoich miejscach pracy. Mówili o trudnym dostępie do szeroko rozumianej kultury, zwłaszcza mieszkańców małych gmin, gdzie barierą jest dostępność komunikacyjna i finansowa. Poruszali też kwestie rozumienia kultury i jej finansowanie przez samorządy lokalne. Podkreślali, że w ich odczuciu, kultura spychana jest na margines i traktowana jako coś zbędnego. Instytucję kultury często traktuje się jako podmiot do organizowania festynów, „potańcówek” czy dożynek. A to właśnie w instytucjach kultury człowiek styka się z kulturą na wysokim poziomie i powinien mieć prawo do aktywnego uczestnictwa w kulturze, niezależnie od ograniczeń intelektualnych, wiekowych czy uwarunkowań społeczno-geograficznych.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy